Algemene voorwaarden - Uw PC Dokter Uden

Openingstijden:
Ma - Do: 10.00 - 17:00
Vrijdag:  10:00 - 14:00
Bezoek alleen op afspraak
Bel ons:
0413-301641
Bel ons:  0413-301641
Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'. Wij vinden dat
dit helemaal niet nodig is en dat in deze voorwaarden in heel begrijpelijke taal over zaken als prijs,
levertijd, tijdstip van betaling en hetgeen precies wordt gekocht kan worden gesproken. Omdat lang
niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een
koopovereenkomst geldt, beginnen we met een toelichting op de belangrijkste punten van uw
wettelijke rechten als koper. Een leverancier is volgens de wet verplicht goederen te leveren die de
eigenschappen bezitten die een koper mag verwachten op grond van de koopovereenkomst die hij
met de leverancier heeft gesloten (conformiteit). Daarbij spelen mee het soort product en de
mededelingen die de leverancier daarover heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat het product over speciale
eigenschappen beschikt. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel
apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de
fabrikant, tenzij de leverancier uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die
beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen onder 6.
Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de
koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet
hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de leverancier eisen: - aflevering van wat
ontbreekt; - herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden
gevergd; of - vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd. De
leverancier kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot
andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de
koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

1.Alle afspraken op schrift
Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product,
levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende
afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een
standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden
schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

2. Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en andere niet BTW plichtige personen of
instanties. Exclusief BTW voor bedrijven. In de webshop zijn alle prijzen inclusief BTW.

3. Betaling
Goederen en diensten worden geleverd tegen contante betaling, behalve wanneer iets anders is
afgesproken. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. U hoeft bij ons geen aanbetaling te
voldoen. Uitzonderingen hierop vormen bestellingen via de webshop en specifieke, niet-courante
bestellingen. Bestellingen via de webshop dienen vooraf betaald te worden tenzij deze worden
opgehaald, in dat geval kan betaald worden bij levering. Voor specifieke bestellingen en opdrachten
boven € 750,00 verwachten wij een aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag. Net als u hebben
wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan
verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden
(renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

4. Levertijd
Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te
laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper - wanneer is
afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen - het recht de betaling uit te stellen tot er wel is
geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet
rechtvaardigt.

5. Garantie
Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd
hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of
importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het
geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als leverancier blijven wij dus
te allen tijde uw aanspreekpunt. Indien er sprake is van een eventuele on-site-service of -garantie of
een pick up and return-garantie, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-
garantie: een geheel kosteloos verrichte reparatie op het adres waar de computerhardware van de
koper staat. Definitie pick up and return: het product wordt kosteloos bij u thuis opgehaald en na de
reparatie weer op het huisadres afgeleverd.) Een garantie kan de wettelijke rechten van een
consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten
die de wet u als consument toekent. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie
kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten
(zowel hard- als software).

6. Conformiteit
Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en
overheidsvoorschriften.

7. Privacyregeling
Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook
de volgende regels:
a. Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om
onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren
b. Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw
verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen
c. alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld
(documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno. Hiervan wordt zonder u op de hoogte te brengen aangifte gedaan bij de politie.

8. Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze
reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie
aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het
reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.

9. Levering en uitvoering
1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel
mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de
bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 7 dagen nadat u de
bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten
te ontbinden.
2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 7 dagen na ontbinding, terugbetalen.
3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u
een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke
wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw
herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening 4. Het risico
van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij
ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

10. Klachten en klachtentermijn
Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te
horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te
beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen
twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de
eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw
belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die
uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u
binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar
info@uwpcdokteruden.nl . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te
melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor
consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de
Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht
nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van
de Europese Unie.

11. Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U
heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige
orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Ook de kosten voor retour van u thuis naar de
webwinkel zijn voor onze rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het
product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u
contact met ons opnemen via info@ uwpcdokteruden.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

12. Aanvullende bepalingen software licenties
Alle software licenties die wij leveren zijn origineel en legitiem, echter komt het soms voor dat een
licentie al eerder gebruikt is en daardoor telefonisch geactiveerd moet worden, dit kunnen wij op afstand voor u verzorgen.
Mocht een licentie helemaal niet werken wordt deze uiteraard vervangen.


Terug naar de inhoud